ஆண்டாரய்டு கேம்களை கம்ப்யூட்டரில் விளையாடுவது எப்படி?

நாம் பலரும் Andriod போன்களில் கேம் விளையாட மிகவும் விருப்பம்உடையவர்களாக இருப்போம். அதை நமது PC/Laptopil விளையாடினால்… என்ன Andriod OS வேண்டும் என்கிறிகளா அல்லது அதற்காக தலையைபிய்த்து கொண்கிறிகளா…. உங்கள் தேடலுக்கு இதோவிடை…..

Read Article →

Has Evolution Been Misunderstood? Revelation, Science and Certainty

Has Evolution Been Misunderstood? Revelation, Science and Certainty–>(ENGLISH) http://www.hamzatzortzis.com/essays-articles/philosophy-theology/has-evolution-been-misunderstood-revelation-science-and-certainty/ சமீபத்தில் படித்த பதிவுகளீல் பிடித்தது.பரிமாணம் பற்றியும் அறிவியலால் எல்லாவற்றையும் விளக்க முடியுமா என ஆராயும் ஒரு கட்டுரை.

Read Article →